ارسال محتوای تولیدی

باسمه تعالی

ارسال محتوای تولیدی

نظر به اینکه پایگاه نُمو توسط جوانانی خودجوش از سراسر کشور اداره می‌شود و با رویکرد هم‌افزایی نیروهای مؤمن انقلابی حرکت می‌کند، لذا از هرگونه محتوای مفید در زمینه‌های تزکیه‌ای، علمی، بصیرتی و مهارتی استقبال می‌کند. اگر شما نیز محتوای سودمندی دارید، می‌توانید به این پایگاه ارسال کنید و در تولید محتوا مشارکت داشته باشید تا در اختیار عموم قرار گیرد.

بدیهی است که محتواهای ارسالی، پس از مطابقت با ضوابط تولید محتوا و تأیید گروه نظارت محتوایی پایگاه، بارگذاری خواهد شد.این قسمت باید تکمیل شود

این قسمت باید تکمیل شود

آدرس پست الکترونیکی نا معتبر استاین قسمت باید تکمیل شود

Invalid Input

شماره تماس به صورت : 09112223333 و یا به صورت 02233334444 وارد شود .

این قسمت باید تکمیل شود

کد امنیتی
تازه سازی کد امنیتی اشتباه وارد شده است