در این بخش، مباحث کمک‌آموزشی مرتبط با کتاب «رسائل» فرائد الاصول ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

دو استصحاب در یک مثال

تطبیق عنوان «تکلّم» بر اقسام سه‌گانه استصحاب کلی

رجوع به شاهد سوم در رفع تعارض اخبار

پاورپوینت استصحاب(3)

پاورپوینت استصحاب(2)

پاورپوینت استصحاب(1)

بررسی جایگاه مباحث قیاس، استصحاب عقلی و تجرّی در علم اصول

مبحث مستقلات عقلیه، نیازمند تحقیق بیشتری است

جمع عرفی بین صدر و ذیل موثقه ابن ابی یعفور

مثال تغایر فهم عقل و عرف در احراز بقای موضوع استصحاب

احراز بقای موضوع استصحاب توسط عقل

توضیح عبارت «نعم، هذا الشک اللاحق ... الخ»

دلیل اشتراط بقای موضوع در جریان استصحاب

«الاحتیاط حسن» یعنی چه؟

مقایسه تقدیم نص بر ظاهر با تقدیم اظهر بر ظاهر

استصحاب تأخر حادث در کرّیّت آب

استصحاب هیئت اتصالیه در نماز

استدلال به مفهوم اولویت و منطوق برای حجیت «اصالة الصحة في فعل الغير»

نقد نظر محقق قمی «ره» پیرامون جریان برائت در برخی فروض ثبوت علم اجمالی

تعارض بین قاعده «لاضرر» و عمومات احکام

طروء تردید در قصد وجه در اثنای عبادت

نظر عرف در تحقق احتیاط با تکرار و اعتبار قصد وجه و بیان علت مراجعه به عرف در شناخت ماهیت «طاعت مولی»

عقل و احراز تحقق موضوع جریان برخی از اصول عملیه

شاهدی بر اختصاص قاعده فراغ به شک در وجود

تعمیم حکم وضو به غسل و تیمّم در جریان قاعده فراغ

تقریر خبر اسماعیل بن جابر بر تقیید قاعده فراغ به دخول در غیر

رابطه ادله قاعده فراغ و تجاوز با اصل استصحاب

رجوع به شاهد سوم در رفع تعارض اخبار

  • شماره مطلب: e-o-74

  • درباره مطلب:

شیخ اعظم انصاری در (فرائد الأصول، ج‏4، ص: 63) خبری رضوی را از رئیس المحدثین شیخ صدوق رضوان‌الله‌علیهما نقل نموده‌اند که حاوی نکات مهمی در باب اخبار متعارض است.

در این فایل، حجةالاسلام عبدالاحد قراری به بیان فقه الحدیث آن پرداخته‌اند.


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: