وضعيت سياسي كشور قبل از انقلاب

پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی ، نمایانگر ناكارآمدی حکومت
پهلوی در بخش های مختلف كشور ، فساد و فقدان پایگاه اجتماعی و
مردمی آن می باشد...