هنر و هنرمند از دیدگاه مقام معظم رهبری


📚 این جزوه 35 صفحه‌ای، مروری دارد بر نگاه مقام معظم رهبری به هنر و هنرمند.
این جزوه در چهار فصل و برای مرحله آشنایی با هنر تنظیم شده است و به مناسبت #روز_هنر_انقلاب_اسلامی منتشر می‌شود.

📖 عناوین کلی فصول:

🔖 چیستی و آثار هنر
🔖 وظایف و رسالت هنرمند
🔖 هنر در غرب
🔖 راهبردهای اجرایی

📎مطالعه این جزوه برای اصحاب هنر و رسانه توصیه می‌شود.

📍تدوین: پایگاه نُمو