بیانات رهبر معظم انقلاب پس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی


🔰 متن کامل بیانات رهبر معظم انقلاب پس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا

📆 تاریخ: 1400/05/01