در این بخش، مباحث کمک‌آموزشی مرتبط با کتاب «مغنی الاریب» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

تذکیر المؤنث و تأنیث المذکر بالإضافة

  • شماره مطلب: e-n-71

  • درباره مطلب:

این فایل توضیحی بخشی از ص ۲۷۸ از کتاب مغنی الاریب می‌باشد که توسط حجةالسلام عبدالاحد قراری ارائه شده است.


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: