در این بخش، مباحث «تحقیقی پژوهشی» مرتبط با کتاب «البهجة المرضیة» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- منابع

نکره یا معرفه بودن در مضاف‌إلیه «أیّ»

  • شماره مطلب: e-n-1

  • درباره مطلب:

در زبان عربی واژه «أیّ» اقسام متعددی دارد با معانی نزدیک به هم و احکامی متفاوت. از این رو بایست با این احکام آشنایی دقیقی داشته باشیم. این محتوا یه شما در این امر کمک می‌کند.


  • دریافت:
  • برچسب: