در این بخش، مباحث کمک‌آموزشی مرتبط با کتاب «دانش صرف» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

فرم آزمون تجزیه افعال

  • شماره مطلب: e-s-56

  • درباره مطلب:

فرم خام برای درج افعال قرآنی جهت اخذ آزمون به لحاظ تجزیه فعل


  • دریافت:
  • برچسب: