در این بخش، مباحث کمک‌آموزشی مرتبط با کتاب «دانش صرف» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

قاموس تصریف الأفعال 8000 فعل

  • شماره مطلب: e-s-57

  • درباره مطلب:

اثر جمعی از اساتید علم صرف است که در آن تصریف 8000 فعل به تفصیل آمده است


  • دریافت:
  • برچسب: