در این بخش، مباحث کمک‌آموزشی مرتبط با کتاب «دانش صرف» ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

ماضی بعید و ماضی استمراری

  • شماره مطلب: e-s-55

  • درباره مطلب:

حجةالاسلام عبدالاحد قراری در این صوت کوتاه به تحلیل مفهومی ترکیبات برخی از اقسام فعل ماضی در زبان عرب و ترکیب اسالیب آن پرداخته‌اند.


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: