در این بخش، شرح و توضیح علمیِ احادیث و دعاهای مختلف - که در منابع گوناگون حدیث و دعا آمده اند- ارائه می شود.

مخدومی، ممنوع!

  • شماره مطلب: e-d-27

  • درباره مطلب:

محتوای این فایل، توضیح خبری است مروی از برادران اهل سنّت در باب آفات معنوی به‌کار گرفتن دیگران.


  • دریافت:
  • برچسب: