در این بخش، به تبیین حقیقت و ماهیت تشکیلات توحیدی می‌پردازیم. چیزی که غالباً با ذهن ها نامأنوس است، ترکیب تشکیلات با توحید و اسلام است. در اینجا مطالبی ارائه می‌شود که جریان توحید در تمامی ارکان تشکیلات را بیان می کند.

تشکیلات محارب با خدا

  • شماره مطلب: m-t-92

  • درباره مطلب:

در این فایل صوتی استاد رحیم پور ازغدی به لزوم اقامه امر به معروف و نهی از منکر و به بیان ویژگی های تشکیلاتی محارب با خدا می پردازند


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: