در این بخش، به تبیین حقیقت و ماهیت تشکیلات توحیدی می‌پردازیم. چیزی که غالباً با ذهن ها نامأنوس است، ترکیب تشکیلات با توحید و اسلام است. در اینجا مطالبی ارائه می‌شود که جریان توحید در تمامی ارکان تشکیلات را بیان می کند.

رویکردهای مختلف در مواجهه با مسائل اجتماعی و ارزش هر رویکرد

  • شماره مطلب: m-t-90

  • درباره مطلب:

در این فایل صوتی استاد رحیم پورازغدی به بیان ویژگی های مجاهدین می پردازند و مراتب منکرین زشتی ها را بیان می کنند


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: