در این بخش، فایل های مربوط به تدریس كتاب حلقه ثانیه متعلق به شهید صدر رحمه الله که توسط حجةالاسلام آقای رضاپور ارائه شده است، مشاهده می‌کنید.

جلسه بیست و دوم

  • شماره مطلب: e-o-626

  • درباره مطلب:

1-تعریف اطلاق و تقیید

2-اختلاف در معنای وضعی اسم جنس

3-نتیجه اختلاف علما

4-نظر مرحوم شهید صدر

 


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: