در این بخش، فایل های مربوط به تدریس كتاب حلقه ثانیه متعلق به شهید صدر رحمه الله که توسط حجةالاسلام آقای رضاپور ارائه شده است، مشاهده می‌کنید.

جلسه بیست و یکم

  • شماره مطلب: e-o-625

  • درباره مطلب:

1-اثبات احترازی بودن قیود

2-بیان انواع قیود

 3-تعریف اطلاق و تقیید

 


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: