در این بخش، فایل های مربوط به تدریس كتاب حلقه ثانیه متعلق به شهید صدر رحمه الله که توسط حجةالاسلام آقای رضاپور ارائه شده است، مشاهده می‌کنید.

جلسه هفدهم

  • شماره مطلب: e-o-621

  • درباره مطلب:

1-اقسام لغت

2-نظر شهید در مورد فرق معنای حرفی و اسمی

3-نظر محقق نائینی در مورد فرق معنای حرفی و اسمی

4-مقارنت معنای حرفی و اسمی

 


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: