در این بخش، فایل های مربوط به تدریس كتاب حلقه ثانیه متعلق به شهید صدر رحمه الله که توسط حجةالاسلام آقای رضاپور ارائه شده است، مشاهده می‌کنید.

جلسه شانزدهم

  • شماره مطلب: e-o-620

  • درباره مطلب:

1-تعریف اشتراک و ترادف

2-امکان اشتراک و ترادف طبق نظرات غیر از تعهد

3-عدم امکان اشتراک و ترادف طبق نظریه تعهد و حل اشکال آن

 


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: