در این بخش، فایل های مربوط به تدریس مبحث رسالة في القطع از كتاب فرائد الاصول متعلق به شیخ اعظم انصاری رحمه الله که توسط حجةالاسلام آقای قراری ارائه شده است، مشاهده می‌کنید.
در چاپ‌های رایج رسائل، این مبحث را در آدرس (فرائد الأصول، ج‏1، ص: 25) می‌یابید.

استدلال به اجماع بر حجیت خبر واحد (3)

استدلال به اجماع بر حجیت خبر واحد (2)

استدلال به طوائفی از اخبار برای حجیت خبر واحد (6)-استدلال به اجماع بر حجیت خبر واحد (1)

استدلال به طوائفی از اخبار برای حجیت خبر واحد (5)

استدلال به طوائفی از اخبار برای حجیت خبر واحد (4)

استدلال به طوائفی از اخبار برای حجیت خبر واحد (3)

استدلال به طوائفی از اخبار برای حجیت خبر واحد (2)

استدلال به طوائفی از اخبار برای حجیت خبر واحد (1)

استدلال به آیه اذن (3) - جمع‌بندی استدلال به آیات در بحث حجیت خبر واحد

استدلال به آیه اذن (2)

استدلال به آیه سوال از اهل ذکر(2) - استدلال به آیه اذن(1)

استدلال به آیه کتمان (1)

استدلال به آیه نفر (5)

استدلال به آیه نفر (6)

استدلال به آیه نفر (4)

استدلال به آیه نفر (3)

استدلال به آیه نفر (2)

استدلال به آیه نفر (1)

جمع‌بندی شیخ اعظم (ره) در مبحث استدلال به آیه نبأ برای حجیت خبر واحد

اشکال به استدلال به آیه نبأ (15)

اشکال به استدلال به آیه نبأ (14)

اشکال به استدلال به آیه نبأ (13)

اشکال به استدلال به آیه نبأ (12)

اشکال به استدلال به آیه نبأ (10)

اشکال به استدلال به آیه نبأ (9)

اشکال به استدلال به آیه نبأ (9)

اشکال به استدلال به آیه نبأ (8)

اشکال به استدلال به آیه نبأ (7)

اشکال به استدلال به آیه نبأ (6)

اشکال به استدلال به آیه نبأ (5)

اشکال به استدلال به آیه نبأ (4)

اشکال به استدلال به آیه نبأ (3)

اشکال به استدلال به آیه نبأ (2)

اشکال به استدلال به آیه نبأ (1)

استدلال به آیه نبأ (3)

استدلال به آیه نبأ (2)

استدلال به آیه نبأ (1)

ادله نافین حجیت خبر واحد (5)

ادله نافین حجیت خبر واحد (4)

ادله نافین حجیت خبر واحد (3)

ادله نافین حجیت خبر واحد (2)

ادله نافین حجیت خبر واحد (1)

مدخل بحث خبر واحد

شهرت فتوائیه (2)

شهرت فتوائیه (1)

وقوع تعبد به ظن (5)

وقوع تعبد به ظن (4)

وقوع تعبد به ظن (3)

وقوع تعبد به ظن (2)

وقوع تعبد به ظن (1)

وجوه تعبد به امارات (6)

وجوه تعبد به امارات (4)

وجوه تعبد به امارات (3)

وجوه تعبد به امارات (2)

وجوه تعبد به امارات (1)

امکان تعبد به ظن (5)

امکان تعبد به ظن (4)

امکان تعبد به ظن (3)

امکان تعبد به ظن (2)

امکان تعبد به ظن (1)

مخالفت عملیه (4)

مخالفت عملیه (3)

مخالفت عملیه (2)

مخالفت التزامیه (9) - مخالفت عملیه (1)

مخالفت التزامیه (8)

مخالفت التزامیه (7)

مخالفت التزامیه (6)

مخالفت التزامیه (5)

مخالفت التزامیه (4)

مخالفت التزامیه (3)

مخالفت التزامیه (2)

بررسی جواز یا منع مخالفت قطعیه با علم اجمالی (7) - مخالفت التزامیه (1)

بررسی جواز یا منع مخالفت قطعیه با علم اجمالی (6)

بررسی جواز یا منع مخالفت قطعیه با علم اجمالی (5)

بررسی جواز یا منع مخالفت قطعیه با علم اجمالی (4)

بررسی جواز یا منع مخالفت قطعیه با علم اجمالی (3)

بررسی جواز یا منع مخالفت قطعیه با علم اجمالی (2)

بررسی جواز یا منع مخالفت قطعیه با علم اجمالی (1)

اکتفا به علم اجمالی در امتثال برای متمکن از تحصیل ظن تفصیلی (4)

اکتفا به علم اجمالی در امتثال برای متمکن از تحصیل ظن تفصیلی (3)

اکتفا به علم اجمالی در امتثال برای متمکن از تحصیل ظن تفصیلی (2)

اکتفا به علم اجمالی در امتثال برای متمکن از تحصیل ظن تفصیلی (1)

کلیات علم اجمالی-اکتفا به علم اجمالی در امتثال برای متمکن از تحصیل علم تفصیلی

حجّیّت علم اجمالی (1)

قطع قطّاع (2)

قطع قطّاع (1)

حجیت قطع حاصل از مقدّمات عقلی (6)

حجیت قطع حاصل از مقدّمات عقلی (5)

حجیت قطع حاصل از مقدّمات عقلی (4)

حجیت قطع حاصل از مقدّمات عقلی (3)

حجیت قطع حاصل از مقدّمات عقلی (2)

حجیت قطع حاصل از مقدّمات عقلی (1)

تجرّی (11)

تجرّی (10)

تجرّی (9): ادامه تفصیل صاحب فصول

تجرّی (8): ادامه تفصیل صاحب فصول

تجرّی (7): ادامه تفصیل صاحب فصول

تجرّی (6): تفصیل صاحب فصول

تجرّی (5)

تجرّی (4)

تجرّی (3)

تجرّی (2)

تجرّی (1)

متن‌خوانی قیام امارات و برخی از اصول عملیه در جایگاه قطع

قیام امارات و برخی از اصول عملیه در جایگاه قطع

حل تکلیف بررسی عدم حجیت فتاوای به‌دست‌آمده از طرق غیرمعهوده

احکام قطع طریقی و قطع موضوعی(1)

انقسام قطع به طریقی و موضوعی(2)

انقسام قطع به طریقی و موضوعی(1)

حجیت قطع (2)

مثال برای مجرای اصل احتیاط-حجیت قطع (1)

تقسیم مکلف حسب حالات وی نسبت به حکم شرعی (2)

تقسیم مکلف حسب حالات وی نسبت به حکم شرعی (1)

استدلال به طوائفی از اخبار برای حجیت خبر واحد (2)

  • شماره مطلب: e-o-284

  • درباره مطلب:

فرائد الأصول، ج‏1، ص: 300


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: