این فایل ها مربوط به ارایه ی نمونه تدریس از آغاز مبحث برائت از كتاب فرائد الاصول (رسائل) متعلق به شیخ اعظم انصاری رحمه الله می باشد که  توسط حجةالاسلام آقای قراری ارائه شده است.
در چاپ های رایج این کتاب این مبحث را در آدرس فرائد الأصول، ج‏2، ص: 7 می یابید.
پایان این دوره، بررسی ادله اخباریون است به آدرس فرائد الأصول، ج‏2، ص: 67.

تنبیه سوم از تنبیهات شبهه محصوره

تنبیه دوم از تنبیهات شبهه محصوره

شبهه محصوره در شبهات تحریمیه موضوعیه (10)-تنبیه اول از تنبیهات شبهه محصوره

شبهه محصوره در شبهات تحریمیه موضوعیه (9)

شبهه محصوره در شبهات تحریمیه موضوعیه (8)

شبهه محصوره در شبهات تحریمیه موضوعیه (7)

شبهه محصوره در شبهات تحریمیه موضوعیه (6)

شبهه محصوره در شبهات تحریمیه موضوعیه (5)

شبهه محصوره در شبهات تحریمیه موضوعیه (4)

شبهه محصوره در شبهات تحریمیه موضوعیه (3)

توضیح اصطلاحات «تصویب»، «تخطئه»، «طریقیت» و «سببیت» و «مصلحت سلوکیه» و بررسی بحث جعل حجیت برای امارات

شبهه محصوره در شبهات تحریمیه موضوعیه (2)

دوران امر بین محذورین برای اشتباه امور خارجیه (2)-شبهه محصوره در شبهات تحریمیه موضوعیه (1)

دوران امر بین محذورین برای تعارض نصوص-دوران امر بین محذورین برای اشتباه امور خارجیه (1)

دوران بین محذورین برای فقدان نص (4)-دوران امر بین محذورین برای اجمال نص

دوران بین محذورین برای فقدان نص (3)

دوران بین محذورین برای فقدان نص (2)

شبهه موضوعیه وجوبیه (2)-دوران بین محذورین برای فقدان نص (1)

شبهه موضوعیه وجوبیه (1)

شبهه حکمیه وجوبیه لتعارض النصوص (2)

بررسی اخبار من بلغ (3) - شبهه حکمیه وجوبیه لتعارض النصوص (1)

بررسی اخبار من بلغ (2)

بررسی اخبار من بلغ (1)

تنبیه دوم از تنبیهات شبهه موضوعیه وجوبیه(3)

تنبیه دوم از تنبیهات شبهه موضوعیه وجوبیه(۲)

شبهه حکمیه وجوبیه در اصل تکلیف-تنبیه اول-تنبیه دوم (1)

بررسی ادله اخباریین بر احتیاط (5)

بررسی ادله اخباریین بر احتیاط (4)

بررسی ادله اخباریین بر احتیاط (3)

حل تکلیف تبیین رابطه برائت عقلی با اخبار احتیاط - بررسی ادله اخباریین بر احتیاط (2)

بررسی دلیل عقلی قبح عقاب بلابیان (2) - بررسی ادله اخباریین بر احتیاط (1)

بررسی دلیل عقلی قبح عقاب بلابیان (1)

بررسی دلالت حدیث کل شیء فیه حلال و حرام ... بر برائت (1)

بررسی دلالت حدیث رفع بر برائت (4)

بررسی دلالت حدیث رفع بر برائت (3)

بررسی دلالت حدیث رفع بر برائت (2)

بررسی دلالت حدیث رفع بر برائت (1)

بررسی دلالت آیه «و ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولاً» بر برائت (2)

بررسی دلالت آیه «و ما کنّا معذّبین حتّی نبعث رسولاً» بر برائت (1)

بررسی دلالت آیه «لا یکلف الله نفسا إلا وسعها» بر برائت (2)

بررسی دلالت آیه «لا یکلف الله نفسا إلا وسعها» بر برائت (1)

اشاره به جایگاه آموزشی مقطع سطح-انشعابات مجاری اصول عملیه و موضع اخباریین در شبهه حکمیه تحریمیه

استدلال به روایات جهت اثبات وجوب احتیاط (3)

استدلال به روایات جهت اثبات وجوب احتیاط (2)

بررسی امکان امتثال تکلیف جاهل به حکم

استدلال به روایات جهت اثبات وجوب احتیاط (1)

استدلال به نفی عسر و حرج برای اثبات برائت-استدلال به آیات برای اثبات احتیاط

پایان بررسی ادله عقلی برائت

تمسک به سیره و حکم عقل برای اثبات برائت

تقریر استدلال به اجماع بر نفی احتیاط (2)

استدلال شهید در ذکری (4)-تقریر استدلال به اجماع بر نفی احتیاط

استدلال شهید در ذکری (3)

استدلال شهید در ذکری (2)

بررسی صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج (2)-استدلال شهید در ذکری (1)

بررسی صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج (1)

ادامه بررسی ادله روائی برائت

بررسی حدیث حجب، حدیث سعة و روایت عبدالأعلی

بررسی حدیث رفع (۵)

بررسی حدیث رفع (۴)

بررسی حدیث رفع (۳)

بررسی حدیث رفع (۲)

بررسی حدیث رفع (۱)

بررسی آیه پنجم و ششم برای اثبات برائت

بررسی آیه سوم و چهارم برای اثبات برائت

روخوانی آیه پانزدهم سوره إسرا

بررسی آیه پانزدهم سوره إسرا (2)

بررسی آیه هفتم سوره طلاق بر برائت(3) و بررسی آیه پانزدهم سوره إسرا (1)

بررسی آیه هفتم سوره طلاق بر برائت(2)

بررسی آیه هفتم سوره طلاق بر برائت(1)

آشنایی با اقسام شبهه

رابطه امارات با اصول عملیه عقلیه-اصول محرزه موضوع

کارگاه رابطه بین أمارات و اصول عملیه شرعیه

متن‌خوانی رابطه بین أمارات و اصول عملیه شرعیه

جلسه اول مقصد ثالث

دوران بین محذورین برای فقدان نص (2)

  • شماره مطلب: e-o-726

  • درباره مطلب:

فرائد الأصول، ج‏2، ص: 179


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: