در این بخش، مباحث «تحقیقی پژوهشی» مرتبط با کتاب «رسائل» فرائد الاصول ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- منابع

نقدی بر قرائن مولوی بودن اخبار «من بلغ ...» در اوثق الوسائل

  • شماره مطلب: e-o-136

  • درباره مطلب:

این فایل، متضمن نقل متن بخشی از کتاب اوثق الوسائل في شرح الرسائل است همراه توضیحاتی از حجةالاسلام قراری.


  • دریافت:
  • برچسب:

، ، ، ، ، ، ، ، ،