در این بخش، مباحث «تحقیقی پژوهشی» مرتبط با کتاب «رسائل» فرائد الاصول ارائه می‌شود. عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- منابع

نمودار انظار محقق خویی در باب اصل مثبت بودن استصحاب رطوبت

  • شماره مطلب: e-o-90

  • درباره مطلب:

🔷 محقق خویی بعد از بیان حجت نبودن اصل مثبت مواردی از فتاوای فقهای متقدم نقل می‌کنند که ظاهر آنها تمسک به اصل مثبت است و آنگاه به پاسخ می‌پردازند. فرع اول ایشان استصحاب رطوبت برای اثبات تنجس ملاقی است. به این بهانه، نمودار مطلب ایشان تقدیم می‌شود.

📌 برای طراحی نمودار این عکس از نرم‌افزار XMind ZEN استفاده شده است. فایل ذخیره نرم‌افزار مزبور به‌شکل فایل فشرده در اختیارتان قرار می‌گیرد.


  • دریافت:
  • برچسب: