در این بخش، مباحث کمک‌آموزشی مرتبط با کتاب «بدایة الحکمة و نهایة الحکمة» ارائه می‌شود.

این دو کتاب، کتب مربوط به مرحله شناخت فلسفه هستند.

عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

 

  • شماره مطلب: e-h-6

  • درباره مطلب:

قسیم قرار گرفتن اعراض تسعه برای جوهر ممکن است ایجاد این شبهه بنماید که مرتبه وجودی آن‌ها با هم یکی نیست در حالی که اقسام یک مقسم بایست در عرض یکدیگر باشند. در این فایل به این شبهه پاسخ داده‌شده است.


  • دریافت:
  • برچسب: