در این بخش، کتاب «بدایة الحکمة» که می‌توان دومین کتاب در مرحلۀ شناخت علم فلسفه دانست، به صورت ترتیب مباحث کتاب، تدریس می‌شود. صوت‌های تدریس متعلق به آیت الله شیخ غلامرضا فیاضی است. 

  • شماره مطلب: e-h-34

  • درباره مطلب:

 


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: