در این بخش، مباحث تحقیقی پژوهشی مرتبط با کتاب «بدایة الحکمة و نهایة الحکمة» ارائه می‌شود.

این دو کتاب، کتب مربوط به مرحله شناخت فلسفه هستند.

عناوین این مباحث عبارتند از:

1- تبیین  2- مثال و تطبیق   3- سؤال و تمرین  4- نمودار و تلخیص  5- شرح و تعلیقه

 

  • شماره مطلب: e-h-7

  • درباره مطلب:

در علوم عقلی، نحوه اعتبار تحقق یک مفهوم امر بسیار حساسی است و لغزش‌گاه می‌تواند باشد. یکی از این مفاهیم، مفهوم حرکت است که در برخی اخبار برای خداوند متعال اثبات گشته. درحالی که طبق نگاه رایج اهل معقول، حرکت مختص مادیات است و در مجردات فضلاً عن الواجب تعالی جاری نیست. این فایل به انحاء اعتبار این مفهوم می‌پردازد.


  • دریافت:
  • برچسب: