در این بخش، کتاب «منطق مظفر» که اولین کتاب در مرحلۀ شناخت علم منطق است، به صورت ترتیب مباحث کتاب، تدریس می‌شود. صوت‌های تدریس متعلق به حجة‌الاسلام آقای قراری است. قابل ذکر است که این صوتها، متعلق به محدوده نیمسال اول است.

اقسام قضیه شرطیه به اعتبار ازمان و احوال

روخوانی اقسام قضیه حملیه به اعتبار موضوع تا السور و الفاظه

اقسام قضیه حملیه تا اجزای قضیه - اقسام قضیه به اعتبار موضوع

ابتدای مبحث «قضایا» تا اثنای اقسام قضیه

تحصیل معلوم تصوری با قسمت (3)

تحصیل معلوم تصوری با قسمت (2)

تحصیل معلوم تصوری با قسمت (1)

اسالیب قسمت و تعریف به قسمت

اصل سوم و چهارم از اصول قسمت و انواع آن

ادامه پایان فواید قسمت و آغاز اصول قسمت

ابتدای مبحث «قسمة»

شروط تعریف

توضیح بیشتر تعریف به مثال و تعریف به تشبیه و روخوانی آن

آشنایی با رسم تام و رسم ناقص

اقسام تعریف-حد تام و حد ناقص

تلخیص و تعقیب و اهمیت مبحث معرف

بحث «معرَّف» (2)

اقسام کلی (3) - بحث «معرَّف» (1)

اقسام کلی (2)

آخر تقسیمات عرضی - اقسام کلی (1)

معنای عروض و تقسیمات عرضی

حمل مواطات و اشتقاق

حمل ذاتی اولی و شائع صناعی

توضیح بیشتر حمل طبعی و وضعی

صنف - حمل و انواع آن

ذاتی و عرضی

سلسله کلیات و تقسیمات فصل

تقسیمات جنس و نوع

کلیات خمس (2)

کلیات خمس (1)

نقیضین نسب اربع (2)

نقیضین نسب اربع (1)

پاسخ به سؤالاتی در مبحث مفاهیم

توضیح بیشتر عنوان و معنون

مفهوم و مصداق-عنوان و معنون

جزئی اضافی و متواطی و مشکک

ادامه مفهوم جزئی و کلی

آخر الفاظ و ابتدای مفهوم کلی و جزیی

اقسام المفرد

اقسام لفظ مرکب

متضایفین و تقسیم لفظ به مفرد و مرکب

اقسام تقابل

روخوانی اقسام متباینین

تنبیهان و ترادف و تباین و اقسام متباین

روخوانی تقسیمات الفاظ بما لفظ واحد

تقسیمات الفاظ بما لفظ واحد

الدلالة اللفظیة و اقسامها

الحاجة الی مبحث الالفاظ و الدلالة

روخوانی متن اقسام چهارگانه وجود (2)

روخوانی متن اقسام چهارگانه وجود (1)

پایان المدخل و ابحاث المنطق و آغاز مباحث الالفاظ

ادامه توضیح في الضروري و تعریف فکر

توضیح في الضروري

العلم ضروري و نظري

ادامه تقسیمات جهل

ادامه متعلق تصور و تصدیق و آغاز مبحث جهل

متعلق تصور و تصدیق

تصور و تصدیق (2) و متعلقاتشان

تصور و تصدیق (1)

تعریف علم

متن خوانی اقسام علم

علم و اقسام آن (2)

علم و اقسام آن (1)

تعریف علم منطق

روخوانی «الحاجة الی المنطق»

نیاز به علم منطق و تعریف علم منطق

شیوه تحصیل علم و خصوصاً علم منطق (2)

شیوه تحصیل علم و خصوصاً علم منطق (1)

  • شماره مطلب: e-m-106

  • درباره مطلب:

 


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: