ماهیت و نقش علوم مختلف حوزات علمیه در مقطع مقدمات

  • شماره مطلب: e-w-18

  • درباره مطلب:

در این فایل که توسط حجةالسلام قراری ارائه شده است، به ماهیت و نقش علوم مختلف حوزات علمیه در مقطع مقدمات پرداخته شده؛ با تأکید بر جایگاه علوم بلاغت، منطق و خصوصا اصول فقه.


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: