در این بخش، به تبیین حقیقت و ماهیت تشکیلات توحیدی می‌پردازیم. چیزی که غالباً با ذهن ها نامأنوس است، ترکیب تشکیلات با توحید و اسلام است. در اینجا مطالبی ارائه می‌شود که جریان توحید در تمامی ارکان تشکیلات را بیان می کند.

  • شماره مطلب: m-t-84

  • درباره مطلب:

در این فایل صوتی استاد رحیم پور ازغدی امر به معروف و نهی از منکر را هدف فعالیت های تشکیلاتی و سیاسی به عنوان الگوی عملی دینی بیان می کنند


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب: