در این بخش، وظایف اعضای تشکیلات توحیدی بیان می‌شود. دو مؤلفه مهم در تشکیلات، مدیر و اعضای تشکیلات است. هر کدام وظایفی دارند که از کتاب و سنّت استفاده می‌شود.

قدر دانستن جمع تشکیلاتی

  • شماره مطلب: m-t-88

  • درباره مطلب:

در این فایل صوتی استاد رحیم پور ازغدی با یادآوری اندک بودن یاران امام خمینی رحمۀ الله و عظمت کار آن ها به قدر دانستن جمع تشکیلاتی توصیه می کنند


  • مشاهده:


  • دریافت:
  • برچسب